Algemene voorwaarden Vierschaar Advocatuur

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het kantoor: de op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan het kantoor verbonden advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;
b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor;
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) –exclusief onbelaste verschotten en belaste verschotten als sub d. en sub e. bedoeld – die het Kantoor voor de uitvoering van de opdracht maakt;
d. Belaste Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
e. Onbelaste verschotten: vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
Na verzending van de opdrachtbevestiging en de ontvangst van een eventueel voorschot, zal met de belangenbehartiging een aanvang worden genomen, behoudens andersluidende afspraken of spoedeisende kwesties.

b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor en zonodig door derden in opdracht van het kantoor.

4. Declaratie

a. Ter zake van de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met belaste, onbelaste verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

c. Het kantoor is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5. Betaling

a. De door het kantoor te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de cliënt de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is. Alleen betaling door bijschrijving op een van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de cliënt zijn Advocatenkantoor Vierschaar Advocatuur en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan Vierschaar Advocatuur verschuldigd is.

b. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Vierschaar Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 10% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

c. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Vierschaar Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting.
d. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Vierschaar Advocatuur weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

6. Tarieven

De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis.

7. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. De keuze van de door het kantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdracht-gever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, alsmede voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

8. Fiscale aspecten

De advisering door het kantoor ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van het kantoor ontvangt.

9. Beëindiging dossier

Bij beëindiging van het cliëntdossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 7 jaar door het kantoor bewaard blijven. Zodra deze periode afgelopen is behoudt het kantoor zich het recht om het cliëntdossier te vernietigen.

10. Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechtbank te Groningen zal bevoegd zijn van enig geschil tussen het kantoor en haar cliënt kennis te nemen.

11. Identificatieplicht

Vierschaar Advocatuur moet voldoen aan hetgeen de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) voorschrijft en wat in de wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) is vastgelegd. De identificatieplicht is onder meer van toepassing op werkzaamheden verricht door advocaten, belastingadviseurs, notarissen en accountants.

a. De WID houdt in dat identificatie van onze cliënten voor aanvang van de dienstverlening eenmalig dient plaats te vinden: - bij rechtspersonen: met behulp van een origineel uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon; - bij natuurlijke personen: met behulp van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart). Bij aanvang van onze werkzaamheden zal u gevraagd worden bovengenoemde gegevens te verstrekken.

b. De Wet MOT verplicht om situaties met een ongebruikelijk karakter – dat wil zeggen feiten die zouden kunnen wijzen op het witwassen van gelden – te melden. Bovengenoemde verplichtingen gelden wanneer advies wordt gegeven op de volgende gebieden:

  1. -belastingrecht;

  2. -aan- en verkopen van onroerende zaken

  3. -beheren van gelden

  4. -oprichten of beheren van vennootschappen

  5. -aan- en verkopen van ondernemingen.

WelkomHome.htmlshapeimage_5_link_0
ProfielProfiel.htmlshapeimage_6_link_0
MensenMensen.htmlshapeimage_7_link_0
Algemene Voorwaardenshapeimage_8_link_0
TarievenTarief.htmlshapeimage_9_link_0
DienstenDiensten.htmlshapeimage_10_link_0
ContactContact.htmlshapeimage_11_link_0

Vierschaar Advocatuur


Verlengde Hereweg 19/a

9721 AB Groningen


085 – 401 0840

info@vierschaaradvocatuur.nl

VIERSCHAAR

ADVOCATUUR