Bestuursrecht/Ruimtelijke ordening


Ruimtelijke ordening

Waar mag gebouwd worden? Welke functie is op welke plek toegelaten? Welk soort gebruik past wel of niet binnen een bepaald gebied. Dergelijke vragen maken onderdeel uit van de ruimtelijke ordening en kunnen van groot belang voor u zijn.


De toegelaten en gewenste ruimtelijke ordening van het land, de provincies en de gemeenten wordt aan de hand van de mogelijkheden en bevoegdheden neergelegd in de ruimtelijke wetgeving vorm gegeven.

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Met de Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in 2008, gedeeltelijk, een nieuw wettelijk stelsel geïntroduceerd voor de ruimtelijke ordening in Nederland.

De doelstellingen van de nieuwe Wro zijn gelegen in het versterken van de positie van het (gemeentelijke) bestemmingsplan, de doeltreffendheid van het ruimtelijk beleid en het vereenvoudigen van ruimtelijke regelgeving. De wet gaat ervan uit dat het meest geschikte orgaan voor het maken van ruimtelijk beleid de gemeente is.

De gemeente dient ten aanzien van haar gehele grondgebied in bestemmingsplannen ruimtelijke voorschriften die de burgers van deze gemeente binden bij het bouwen en gebruiken van de gronden, te vervatten. Daar hoeft u het niet altijd mee eens te zijn.


Toch heeft de Provincie en de Rijksoverheid ook haar eigen bevoegdheden. Dat maakt de duidelijkheid over uw (rechts)positie als burger er niet transparanter op. Vierschaar advocatuur kan u helpen uw weg te vinden in het doolhof van regelgeving op dit gebied.


De nieuwe wet WABO probeert een vereenvoudiging voor u te zijn doordat deze wet het mogelijk maakt om verschillende vergunningen via een loket aan te vragen.

Het is dan wel noodzakelijk dat u op de juiste procedurele wijze gebruik maakt van de mogelijkheden in deze wet.


Vierschaar Advocatuur: advies, vergunningen, procedure. Bel ons!


TerugDiensten.html

VIERSCHAAR

ADVOCATUUR